ôm ngọc ấp hương đầy lồng ngực, hồn bay lên tận 9 tầng mây 15 min